Historia

Lata: 1956
W ramach MPGK, którego dyrektorem był Wiśniewski utworzono Zakład Komunikacji Miejskiej, który przy pomocy władz miasta uruchomił pierwszą linię komunikacyjną nr 1, łączącą centrum miasta z dworcem PKP.
Linia była obsługiwana przez dwa autobusy "Star A-50", a pierwszymi pracownikami pracującymi na tej linii byli: Franciszek Drewa i Leon Modrzejewski - kierowcy i Urszula Szoska i Anna Politowicz - konduktorka.
Kierownikiem Zakładu zostaje Marian Kraszewski.
Lata: 1957-1961
To okres rozbudowy, a właściwie tworzenie komunikacji miejskiej.
Tabor wzrósł o dalsze 4 Autobusy typu "Star A-50", a usługi komunikacyjne świadczono początkowo na 2, a potem na 3 liniach (linia nr 3 - Pl. Wolności - Suchostrzygi).
Zakład zlokalizowano w opuszczonych przez CPN barakach przy ul. Waryńskiego 18, na wspólnej posesji z WPHS.
Utworzono tu dwa stanowiska remontowe do konserwacji i naprawy taboru.
1959 r. Przedsiębiorstwo dysponowało już 11 autobusami, w tym również SAN - 01. Eksploatowano również 5 taksówek osobowych i 2 taksówki bagażowe. Powstała linia nr 4 - Pl. Wolności - Miłobądz.
W 1960 r. powstała linia nr 4 - Dworzec PKP - Miłobądz, linia 5 - Dworzec - Górki, linia 6 - Dworzec - Czatkowy, było juz 16 autobusów obsługujących 6 linii komunikacyjnych, natomiast w skład trakcji taksówkarskiej wchodziło 14 taksówek.

Lata: 1962
Jest rokiem przełomowym w działalności komunikacji miejskiej - powstaje samodzielny zakład pod nazwą: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Tczewie, a jego dyrektorem zostaje Paweł Pomierski.
Przedsiębiorstwo dysponuje już 21 autobusami typu "San - H-01" obsługujacymi 6 linii w tym dwa pozamiejskie: do Czatków i Miłobadza.
MPK świadczy także usługi dla ludności 4 taksówkami bagażowymi i 10 taksówkami osobowymi. Zatrudnienie wynosi 120 osób w tym 40 kierowców i 30 konduktorek.
Od 1957 roku Przedsiębiorstwo zwiększyło znacznie zakres świadczonych usług, zwiększyło się również zatrudnienie, ale nie zmienił się teren bazy dzielony nadal z WPHS.

Lata: 1963-1966
Z uwagi na nieprzystosowanie baraków do działalności przedsiębiorstwa komunikacyjnego, Komenda Straży Pożarnej w 1963 roku nakazuje zamknąć bazę.
Natychmiastowa interwencja i pomoc finansowa Miejskiej Rady Narodowej pozwalają na dokonanie niezbędnych remontów i dostosowania pomieszczeń.
Rok następny przynosi decyzję o przyznaniu wspólnego dotąd terenu tylko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnego, co poprawiło nieco sytuację bazową ale nadal to jeszcze nie to. W 1964 roku z tczewskich linii komunikacyjnych korzysta ponad 8 mln pasażerów, a 13 autobusów przejeżdża 807 tys. km z szybkością 14,4 km/godz.
W 1965 r. uruchomiona zostaje 7 linia Czyżykowo - Dworzec PKP. W tym roku nastepuje tez likwidacja taksówek, które przyniosły znaczne straty.
Rok 1966 to okres pierwszych waznych zakupów i poczynań inwestycyjnych ułatwiających pracę pracownikom zaplecza technicznego.
Jest to równiez rok pierwszych rozczarowań, bowiem komisja branżowa odrzuciła wniosek o budowę nowej bazy.
Rok 1966, a więc dziesięcioletni okres działalności komunikacja miejska zamyka zatrudnieniem 117 osób i stanem 26 autobusów typu SAN i 7 bagażówek marki "Zuk".

Lata: 1967-1970
Z dniem 01.01.1967 r. dyrektorem MPK zostaje Mieczysław Strzałkowski.
Lata te okres intensywnych prac remontowo-modernizacyjnych, a także dalszego rozszerzenia usług komunikacyjnych.
W 1967 r. uruchomione zostają 3 linie pozamiejskie: do Czarlina, Koźlin i Pszczółek, a w 1968 - linia nr 8 łącząca dworzec PKP z osiedlem Czyżykowo.
Na zabezpieczenie tych potrzeb, Przedsiębiorstwo otrzymuje w 1968 r. 8 autobusów nowego typu "San H100" i od tej pory następuje stopniowa likwidacja "Sanów H-01".
W 1969 r. MPK rozszetrza swoją działalność o usługi Transportowe świadczone 7 wozami ciężarowymi "Star" oraz o usługi w zakresie badań technicznych pojazdów państwowych i prywatnych w wybudowanej stacji diagnostycznej.
W ciągu tych 4 lat na terenie bazy przeprowadzono remont prawie wszystkich pomieszczeń, dostosowując je do potrzeb przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Zainstalowano także dystrybutor i zbiornik na olej napędowy, a w okolicach dworca PKP wybudowano dyspozytornię trasową.
Nie zapomniano także o stworzeniu pracownikom warunków wypoczynku i w tym celu w Borównie k?Skarszew ustawiono 4 autobusy jako domki campingowe.
Mimo dokonywanych remontów adaptacyjnych dyrekcja MPK nadal myśli o nowej bazie i w roku 1969 opracowany zostaje program budowy wspólnej bazy z MPGK i MZDiZ. Ale już w 1970 r. wiadomo, że inwestycja ta, decyzją WRN, zostaje skreślona z planu pięcioletniego 1971-1975 z uwagi na brak środków.
Rok 1970 zostaje odnotowany w działalności MPK jako rok trudny, w którym przedsiębiorstwo boryka się z trudnościami taborowymi i kadrowymi, a i wypadki grudniowe nie pozostają beż wpływu na jego działalność.

Lata: 1971-1974
W roku 1971 MPK przełamuje złą passę roku 1970 i jest to rok intensywnej pracy.
Z uwagi na skreślenie z planu budowy bazy, następuje konieczność prowadzenia dalszych prac remontowo budowlanych, ułatwiających pracę załodze. Następuje także zmiana umundurowania, zwiększają się stawki płacowe wszystkich pracowników. Uruchomiono nową linię nr 9 Dworzec - Subkowy.
Także wtym roku MPK na naradzie PMRN w Tczewie z udziałem władz Starogardu i Zjednoczenia zobowiązało sie do uruchomienia komunikacji miejskiej w Starogardzie Gd., która rusza 01.07.1971 r.
Rok 1972 jest równiez pomyślny dla MPK:
otrzymuje dostawy Sanów H100 i już tylko takimi jeździ,
następuje budowa pomieszczeń biurowych oraz dalsza poprawa warunków socjalno-sanitarnych pracowników,
likwiduje się domi - autobusy, a ustawia się domki campingowe z prawdziwego zdarzenia,
MPK otrzymuje lokalizację na bazę przy ul. Rutkowskiego i następuje wykup działki do prywatnego właściciela, są czynione starania wstępne w zakresie opracowania dokumentacji.
Dwa lata następne to ciągłe prace remontowo-adaptacyjno-modernizacyjne bazy. Ale jesli pomieszczenia mozna przebudować, dobudować do terenu postojowego nie da się powiększyć, a na posiadanym jest już za ciasno. Dlatego też dyrekcja MPK występuje do PMRN o przyznanie dodatkowego terenu postojowego. W 1974r. uruchomiono linię nr 10 Dworzec - Subkowy.

Lata: 1975-1979
Jest to okres wielu zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie:
01.01.1975 r. powstaje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gdańsku, któremu jako jeden z zakładów podlega komunikacja miejska w Tczewie. Z kolei do zakładów WPK Tczew należy Wydział w Starogardzie Gdańskim i Malborku,
z dniem 01.03.1975 r. następuje likwidacja stanowisk konduktorek i wprowadzenie do autobusów kasowników,
z dniem 01.06.1975 r. w związku z reformą administracji państwowej, powstaje województwo elbląskie i przejmuje Malbork. W roku 1975 uruchomiono linię nr 18 na trasie Dworzec PKP - Lisewo, a w 1976 Dworzec PKP - Górki,
01.12.1977 r. powstaje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Taksówkowe, które przejmuje tabor towarowo-bagażowy i załogę z nim związaną. Od tej pory WPK w Tczewie świadczy tylko usługi w zakresie komunikacji miejskiej. W 1977 r. wprowadzono znaczki miesięczne. Uruchomiono linię nr 20 Dworzec PKP - Tczewskie Łąki. W roku 1978 wydłużono linię nr 4 na trasie Tczew - Gdańsk.
01.07.1979 r. obowiązki dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Tczewie obejmuje mgr inż. Tadeusz Machaj.
W 1976 roku Zakład otrzymuje dostawę 10 autobusów nowego typu "Autosan" dla obsługi, którego dokonuje się przebudowy - wydłużenie budynku warsztatowego. 1978 roku uruchomiona zostaje linia łącząca Tczew z Gdańskiem, która od samego początku do chwili obecnej cieszy się dużym powodzeniem. W latach 1975-79 w dalszym ciągu dokonywane są prace remontowo-modernizacyjne, a w 1979 r. wybudowana zostaje w czynie społecznym w ciągu 3 m-cy dyspozytornia bazowa.

Lata: 1980-1986
Ta ciągła walka o nową bazę i jednocześnie ciągła rozbudowa, przebudowa, moderenizacja i adaptacja pomieszczeń, wciąż tej samej od 1956 roku bazy.
W roku 1981, po 5-letnich staraniach, otrzymano teren postojowy po gazowni, co pozwoliło na częściowe rozładowanie zatłoczenia na bazie.
W latach tych dyrekcja podjęła także działania o usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej w mieście. W tym tez celu wybudowano dyspozytornię trasową na Czyżykowie, zbudowano pętlę autobusową na dworcu PKP a także zainstalowano sygnalizację świetlną na Pl. Grunwaldzkim.
Rozwój osiedli mieszkaniowych stwarzał większe zazpotrzebowanie na ptrzewozy komunikacyjne, wobec czego autobusy Autosan nie były już wystarczające, potrzebne stają się autobusy wielopojemne. W 1985 roku kilkuletnie starania o takitabor zostają uwieńczone sukcesem, bowiem w tymże roku Zakład otrzymuje dwa pierwsze Ikarusy. Jest to piąty typ autobusów w działalności komunikacji miejskiej w Tczewie.
W 1983 roku, także po wieloletnich staraniach, Zakład otrzymuje teren pod 128 pracowniczych ogródków działkowych, które jeszcze w tym samym roku są zagospodarowane.
Z dniem 15.06.1985 roku dyrektorem Zakładu Komunikacji Miejskiej w Tczewie zostaje mgr inż. Andrzej Skup.

Lata: 1987-1990
W kwietniu 1989 powstał Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" przy WPK oddz. Tczew. W czerwcu tego roku odbyły się pierwsze wybory Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". 11.O7.1989r. załoga uczestniczyła w Ogólnopolskim Strajku Ostrzegawczym, zorganizowanym przez Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność".

Lata: 1994
Od dnia 01.01.1094 r. istniej juz Zakład Komunikacji Miejskiej. W grudniu tego roku nastąpiła adaptacja budynków po TRANSBUDZIE na ul. Jagiellońskiej. Z ul. Kołłątaja na ul. Jagiellońską 54 przeniesiono stację diagnostyczną, oddano do użytku kanał usługowo-naprawczy, silnikownię oraz zaplecze socjalne dla pracowników. Autobusy obsługują 11 linii. Uruchomiono nowe połączenie autobusowe z Tczewskimi Łąkami i Koźlinami.

Lata: 1995-1999
1996r. Komunikacja Miejska obsługuje 12 linii autobusowych: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,18,19 na trasie gmin Tczewa, Subków, Suchego Dębu, Lichnowy, Pszczółek, Pruszcza Gdańskiego i Gdańska. Na stanie jest 52 autobusów w tym 16 Jelczy M-11, 15 - Ikarusów 260-04, 19 Autosanów H9-35 oraz 2 Autosany wycieczkowe H-9 i H-21. Przeniesiono bazę z ul. Paderewskiego na ul. Jagiellońską 54.
30.08.1997 r. na uroczystej Mszy Św. poświęcono sztandar NSZZ "Solodarność" przy ZKM.
W czerwcu 1999 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie prywatyzacji ZKM (17 radnych głosowało za, 9 przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu). 26 października 1999 r. zawarto porozumienie socjalne w związku z utworzeniem Spólki na bazie sprywatyzowanego majątku Zakładu Komunikacji miejskiej w Tczewie pomiędzy CGEA TRansport Polska Sp. z o.o. (przekształconej w Connex Sp. z o.o.), a przedstawicielami pracowników ZKM w Tczewie.

Lata: 2000-2001
8 kwietnia 2000r. Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie likwidacji ZKM i utworzenia jednoosobowej Spółki z o.o. Gminy Miejskiej. 1 lipca 2001 r. ZKM Sp. z o.o. rozpoczęła działalność. Wygrała przetarg na prowadzenie usług komunikacyjnych przez 8 lat.
W 2001r. Spółka otrzymuje refundację z tytułu ulg 1,6 mln zł. 25 III 2001 r. zawartp porozumienie pomiędzy Zarządem Miejskim a firmą Connex Polska w sprawie podwyższenia kapitału ZKM w ciągu 2 lat o 6 mln zł.
Od 1 sierpnia 2001r. nowy zarząd - Bernard Stempfle - prezes, Mirosław Pobłocki - dyrektor, Marta Kotowicz - członek zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej: Elżbieta Banasiuk, Thierry Rijckebusch, Albin Malarski, Zbigniew Skuza, Dariusz Denis i Czesław Glinkowski.
Strona główna | Kontakt | Diagnostyka pojazdów | Reklama | Rozkład jazdy | Archiwum

2005 - 2007 ZKM Veolia Transport Tczew Sp. z o.o. 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 86, tel. +48 (0) 58 532 76 00